Darmowa dostawa na terenie Polski za zamówienie powyżej 300 zł

Szukaj

Regulamin Sklepu

§ 1 Postanowienia ogólne

1.1. Sklep internetowy TwoByFour działający pod adresem www.twobyfour.com.pl (dalej: Sklep) jest platformą prowadzoną przez TwoByFour Spółka z o.o. z siedzibą w Kaniach, ul. Szkolna 6b/2 o nr REGON 388039760, NIP 5342634199

1.2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, warunki składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie, czas i zasady realizacji zamówień, warunki i formy płatności, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

1.3. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem strony internetowej z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość. W celu korzystania ze Sklepu niezbędne jest:

 • posiadanie dostępu do Internetu;
 • posiadanie adresu e-mail;
 • zainstalowanie najnowszej wersji przeglądarki internetowej;
 • włączona obsługa javascript;
 • zainstalowanie wtyczki Flash Player;
 • akceptacja plików cookies.

1.4. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem.

1.5. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie Spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

1.6. Sklep w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.

1.7. Przeglądanie asortymentu Sklepu oraz składanie zamówień nie wymaga rejestracji przez Klienta.

1.8. Rozliczenia transakcji płatności internetowych przeprowadzane są za pośrednictwem platform:

Przelewy24.pl, serwis internetowy, który jest prowadzony przez PayPro S.A.
ul. Kancelarska 15, 60-327 NIP:779-236-98-87, Regon: 301345068 pod adresem strony internetowej: 
www.przelewy24.pl

1.9. Kupujący, najpóźniej w chwili złożenia zamówienia, jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem.

§ 2 Warunki i czas realizacji zamówienia

2.1. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza zawarcie przez Klienta umowy kupna - sprzedaży zamawianych produktów ze Sklepem.

2.2. Sklep umożliwia Klientowi złożenie zamówienia bez rejestracji konta.

2.3. Klient składa zamówienie w Sklepie wskazując na produkty, którymi jest zainteresowany, przez wybór znajdującego się na Stronie produktowej polecenia „Do koszyka”, a następnie wskazanie w Koszyku adresu do wysyłki produktu i płatności oraz potwierdzenie zamówienia.

2.4. W Koszyku, Klient wskazuje:

 • zamówiony produkt;
 • adres, na jaki przedmiot zamówienia ma być dostarczony oraz dane niezbędne do wystawienia faktury;
 • sposób dostawy - kurier DHL lub/i DPD;
 • sposób płatności - Przelewy24.pl lub przelew tradycyjny
 • (opcjonalnie) kod rabatowy. 

2.5. W przypadku podania nieprawdziwych danych Sklep ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia powiadamiając o tym Klienta.

2.6. Wysyłka zakupionego towaru zazwyczaj realizowana jest w terminie 14 dni roboczych, przy czym termin ten liczony jest od momentu potwierdzenia płatności na koncie Sklepu.

2.7. Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia roboczego.

2.8. Dopuszcza się możliwość czasowego zawieszenia działalności Sklepu w celach dokonania prac rozwojowych i modernizacyjnych.

2.9. Realizacja zamówienia płatnego przelewem rozpoczyna się po otrzymaniu należności za towar na koncie Sklepu.

2.10. W przypadku, gdy realizacja zamówienia nie będzie możliwa, Sklep może zaproponować Klientowi:

2.10.1. anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, Sklep będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);

2.10.2. realizację świadczenia zastępczego, które zostanie potwierdzone z Klientem. Zamówienie na podstawie świadczenia zastępczego, po zatwierdzeniu przez Klienta traktowane będzie jako finalne.

2.11. W przypadku braku w Sklepie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sklep poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres email podany podczas rejestracji w terminie 7 (siedmiu) dni, licząc od daty zawarcia umowy.

2.12. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

2.13. Sklep może zamieścić na stronie internetowej Sklepu przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Ww. informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta, w wybrany przez Niego sposób. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów.

2.14. Sklep obsługuje Klientów na terytorium Europy.

§ 3 Ceny produktów i koszty przesyłki

3.1. Ceny zamieszczane przy oferowanym przez Sklep produkcie zawierają podatek VAT.

3.2. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.

3.3. Koszty przesyłki na terenie Polski pokrywa Sklep.

3.4. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien sprawdzić w jego obecności stan opakowania zewnętrznego przesyłki. W przypadku uszkodzenia opakowania przesyłki Klient powinien sporządzić, wraz z kurierem, protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Odbiorcę i kuriera.

§ 4 Dopuszczalne formy płatności

4.1.Zapłaty za towar, który ma być dostarczony można dokonać on-line za pomocą serwisu: Przelewy24.pl lub przelewem tradycyjnym 

§ 5 Reklamacje, zwroty towaru i spory konsumenckie

5.1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania produktu.

5.2. Reklamacje wraz z dowodem zakupu tego produktu od Sklepu należy zgłaszać na adres e-mail: kontakt@twobyfour.com.pl

5.3. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni. Jeśli w tym terminie Sklep nie ustosunkuje się do reklamacji, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.

5.4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub, jeżeli wymiana nie będzie możliwa, zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 dni od daty otrzymania od Klienta wadliwego produktu.

5.5. Klient, w sytuacji opisanej w ust. 4 niniejszego paragrafu, zobowiązany jest zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części na adres Sklepu.

5.6. Klient zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży internetowej bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie, o którym tu mowa należy przesłać na adres siedziby Sklepu (pkt I Postanowienia ogólne) lub skan podpisanego oświadczenia na adres mailowy Sklepu. W przypadku skorzystania przez Klienta z ww. uprawnienia, zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. 

5.6.1 Wzór "Oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość." znajduje się w paragrafie 10 niniejszego regulaminu.

5.7. Prawo zwrotu przysługuje wyłącznie Klientom będącym osobami fizycznymi. Prawo zwrotu nie przysługuje podmiotom prawnym i osobom prowadzącym działalność gospodarczą, jeżeli produkt został zakupiony na potrzeby firmy (osoby prawnej, działalności gospodarczej).

5.8. W przypadku opisanym w ust. 6 niniejszego paragrafu Klient zobowiązany jest do zwrotu produktu w stanie niepogorszonym zgodnie z postanowieniami ust. 6. niniejszego paragrafu w terminie wynikającym z obwiązujących przepisów prawa. Sklep, po otrzymaniu towaru, zwróci Klientowi w terminie 14 dni uiszczoną przez Klienta cenę produktu.

5.9. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php ;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php .

5.10. Klient posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

5.10.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej ze Sprzedawcą umowy;

5.10.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;

5.10.3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

5.10.4. Klient może skorzystać z platformy internetowej http://ec.europa.eu/consumers/odr/

5.12. Obrazy wykonane na indywidualne (czytaj spersonalizowane) zamówienie, nie podlegają zwrotowi ani reklamacji zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta.

§ 6 Zwroty należności

6.1. Sklep dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, w przypadku:
6.1.1. zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej;
6.1.2. uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy;

6.2. Sklep dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta;

§ 7 Dane osobowe

7.1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep danych osobowych podanych przez Niego w procesie korzystania ze Sklepu, w tym dokonywania zakupów w Sklepie. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sklep danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Sklep usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie.

7.2. Klient ma również prawo do złożenia odmowy przetwarzania jego danych osobowych w każdej chwili, co należy zgłosić w formie pisemnej do Administratora Danych.

7.3. Dane osobowe przetwarzane są przez Sklep, tj. TwoByFour Spółka z organiczoną odpowiedzianlością z siedzibą w Kaniach, ul. Szkolna 6b/2 o nr REGON 388039760, NIP 5342634199 w celu realizacji zamówień.

7.4. Administratorem Danych jest TwoByFour Sp. z o.o.

7.5. Z chwilą złożenia zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, niezbędnych do realizacji płatności elektronicznych związanych z zamówieniem przez wybraną platformę płatniczą: Przelewy24 w oparciu o ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn. zm.). Zgodne z ww. ustawą, klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystania lub ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić w formie pisemnej do administratora danych osobowych.

7.6. Dane osobowe będą przetwarzane również przez DHL Parcel Polska Sp. z o.o. lub/i DPD Polska SP. z o.o. w celu doręczenia przesyłki.

7.7. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

7.7.1. w związku z koniecznością realizacji umowy sprzedaży na podstawie zamówienia złożonego w Sklepie przez Klienta;
7.7.3. w związku z obsługą reklamacji i zwrotów wynikających z zawartej umowy sprzedaży;
7.7.4. dla potrzeb technicznych i statystycznych Sklepu;
7.7.5. dla potrzeb marketingowych (w tym newsletter);
7.7.6. w celu wysyłania newslettera, w tym informacji handlowych, po wcześniejszej zgodzie Klienta.

7.8. Właściciel Sklepu jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

7.9. Informacje zawarte w logach dostępowych mogą zawierać różne dane np. adres IP. Sklep wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych. Sklep zastrzega sobie możliwość udostępniania danych, o których tu mowa, do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów szczególnych (np. organom ścigania).

7.10. Sklep wykorzystuje cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Klienta, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności procesu autoryzacji.
Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. 

§ 8 Newsletter

8.1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub poprzez stronę internetową. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu.

8.2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez zgłoszenie prośby do administratora danych lub klikając na link deaktywujący, znajdujący się w każdej wiadomości Newslettera.

§ 9 Postanowienia końcowe

9.1. Właściciel informuje, a Klient przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z sieci Internet może wiązać się z ryzykiem w postaci szkody, którą Klient może ponieść na skutek zagrożeń występujących w sieci Internet, a w szczególności włamania do systemu informatycznego Klienta, przejęcia haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu informatycznego Klienta wirusami.

9.2. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie email przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

9.3. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu na zdjęciu wynikającą z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, faktura itd.) a rzeczywistym wyglądem produktu NIE mogą być podstawą reklamacji. Klientowi, w takim przypadku, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami paragrafu 5 niniejszego Regulaminu.

9.3.1 Zdjęcia produktowe obrazów na stronie mają charakter poglądowy, stąd rzeczywisty wygląd zakupionego obrazu może różnić się od prezentowanego na zdjęciach. Różnice mogą występować w obrębie koloru drewna, układu i rozmiaru słoi.

9.4. Właściciel informuje, że wszelkie zamieszczane grafiki na stronach internetowych Sklepu w tym logotyp TwoByFour, materiały graficzne (banery, fotografie produktowe, wizualizacje produktowe) podlegają ochronie prawnej.

9.5. Wszystkie nazwy produktów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych.

9.6. Właściciel zwraca uwagę, że Sklep zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treść zamieszczona w Sklepie, układ graficzny, grafiki, zdjęcia, etc.). Klienci oraz osoby odwiedzające Sklep zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Właścicielowi oraz podmiotom trzecim. Klient Sklepu lub osoba odwiedzająca stronę internetową Sklepu ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.

9.7. Klienci nie mogą umieszczać treści niezgodnych z obowiązującym prawem, niemoralnych i naruszających dobro osób trzecich, jak również zakazuje się Klientom publikowania linków do materiałów pornograficznych, obscenicznych czy urągających godności innych osób.

9.8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza kodeksu cywilnego, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

9.10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 5.07.2020 r.

§10 Wzór "OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ"
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

"OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ"

Dane osoby reklamującej towar Imię i nazwisko.........................
oraz adres........................................................................
Data.............................email:..........................................
Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.
2014 poz. 827) odstępuję od umowy kupna sprzedaży
:
Nazwa towaru.............................................................
Data zakupu...............................................................
Nr zamówienia............................................................
Data odbioru
..............................................................
Proszę o zwrot kwoty
PLN:........................................................................
Słownie:
...................................................................
na konto nr:..............................................................
Zwracam ww. produkt/produkty w stanie niezmienionym.
Podpis:.....................................................................

Informacja dla konsumenta
Art. 27. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35. Czas ten liczony jest od daty dostarczenia produktu.
3. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.
Art. 32. 1. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania
oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego
płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
2. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument,
chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
3. Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Art. 33. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia
oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
Art. 34. 1. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez
przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

"Koszyk

Twój koszyk jest pusty

Wybierz pierwszy produkt